Algemene voorwaarden van de webshop van DELTA DORE RADEMACHER GmbH

(vanaf mei 2023) 

§1 Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaarden ("AV") zijn van toepassing op de webwinkel van DELTA DORE RADEMACHER GmbH, Buschkamp 7, D-46414 Rhede/Westfalen (de "Aanbieder"), die wordt geëxploiteerd op www.nl.homepilot-smarthome.com (de "Website"), en zijn van toepassing op alle contracten die met klanten via de webwinkel worden afgesloten in overeenstemming met § 4.
 2. Deze AV zijn van toepassing in de versie die geldig is op het moment van het afsluiten van een koopcontract.
 3. Deze AV zijn van toepassing op consumenten. Een consument is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn (artikel 7:5 Burgerlijk Wetboek).
 4. De voorliggende algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de verkoopovereenkomsten. Bepalingen en voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van deze AV worden door de leverancier niet erkend, tenzij de leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd met de geldigheid ervan. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien de leverancier de levering aan de klant zonder voorbehoud uitvoert, in de wetenschap van voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van deze algemene voorwaarden.

§2 Gegevensbescherming

 1. De aanbieder verzamelt gegevens van de klant in het kader van de uitvoering van contracten. De aanbieder houdt zich in het bijzonder aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).
 2. Voor het overige wordt met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens verwezen naar het privacybeleid https://nl.homepilot-smarthome.com/gegevensbescherming/.

§3 Registratie als klant

 1. Klanten kunnen zich gratis registreren op de website. Er bestaat geen aanspraak op toegang tot de webwinkel van de aanbieder. Alleen personen met onbeperkte rechtsbevoegdheid zijn gerechtigd zich te registreren. Op verzoek van de aanbieder kan van klanten worden verlangd dat zij hun leeftijd aantonen.
 2. De voor de registratie noodzakelijke gegevens moeten door de klant volledig en naar waarheid worden opgegeven. Bij de registratie moet de klant de als verplicht gemarkeerde informatie verstrekken en een wachtwoord kiezen. Het geregistreerde e-mailadres en het opgeslagen wachtwoord zijn nodig om in te loggen. De klant is verplicht om het wachtwoord geheim te houden en in geen geval aan derden bekend te maken.
 3. Aan de registratie zijn - afgezien van de instemming met de onderhavige algemene voorwaarden - geen verplichtingen verbonden. Het aanmaken van een gebruikersaccount schept geen enkele verplichting tot aankoop.

§4 Sluiting van het contract

 1. De aanbieding van de goederen door de aanbieder vormt geen bindend aanbod.
 2. De klant kan een keuze maken uit het assortiment van de aanbieder, in het bijzonder documenthoezen, en deze verzamelen in een zogenaamde winkelwagen. Door op de knop "Nu kopen" te klikken, doet hij een bindend verzoek om de goederen in de winkelwagen te kopen. Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken. De aanvraag kan echter alleen worden ingediend en verzonden als de klant deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd door een vinkje te plaatsen in het betreffende selectievakje en ze daardoor in zijn aanvraag heeft opgenomen.
 3. De aanbieder stuurt de klant dan een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant nogmaals vermeld staat en die de klant kan afdrukken met behulp van de functie "Afdrukken". De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen dat de bestelling van de klant door de aanbieder ontvangen is en vormt geen acceptatie van de aanvraag. Het contract komt pas tot stand door de indiening van de verklaring van aanvaarding door de aanbieder, die met een aparte e-mail (orderbevestiging) wordt verstuurd.

§5 Levering, beschikbaarheid van goederen

 1. De aangegeven levertijden gaan in op het moment van de bevestiging van de bestelling door de aanbieder. Tenzij anders vermeld in de webshop en behoudens paragraaf (3), bedraagt de levertijd 5 dagen.
 2. Als er op het moment van de bestelling geen exemplaren van het door de klant geselecteerde product beschikbaar zijn, informeert de aanbieder de klant onmiddellijk in de orderbevestiging. Als het product permanent niet beschikbaar is, ziet de aanbieder af van een acceptatieverklaring. In dit geval wordt er geen contract gesloten.
 3. Als het in de bestelling vermelde product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, zal de aanbieder de klant hiervan ook onmiddellijk op de hoogte stellen in de orderbevestiging. Onverminderd het wettelijke herroepingsrecht volgens § 10 van deze AV, heeft de klant het recht om het contract te herroepen als de levering van meer dan twee weken is vertraagd. In dit geval heeft de aanbieder ook het recht om zich terug te trekken uit het contract. In dit geval zal de aanbieder reeds door de klant gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen.
 4. Als de niet-naleving van de leveringstermijnen te wijten is aan overmacht, bijv. mobilisatie, oorlog, oproer, epidemieën of soortgelijke gebeurtenissen, bijv. staking of blokkering, worden de termijnen dienovereenkomstig verlengd.
 5. Leveringen vinden uitsluitend plaats naar Nederland.

§6 Prijzen en betaling

 1. De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn van toepassing.
 2. De prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verpakking, verzendkosten en transportkosten.

Het totale en definitieve bedrag van de verzendkosten die de klant voor zijn bestelling moet betalen, wordt aangegeven bij het plaatsen van zijn bestelling, vóór bevestiging.

 1. Betaling is mogelijk met creditcard (Visa, Mastercard, Maestro), PayPal, Klarna Sofort (Sofortüberweisung), Apple Pay en Ideal.
 2. De munteenheid is uitsluitend euro.
 3. Voor het verwerken van betalingen via deze website met behulp van de volgende betalingsmethoden maakt de aanbieder gebruik van Unzer E-Com GmbH, Vangerwostraße 18, 69115 Heidelberg, Duitsland ("Unzer") om betalingen door te sturen en te verwerken met de respectieve betalingsdienstaanbieders. Voor alle betalingsmethoden worden de persoonsgegevens van de klant doorgegeven aan Unzer, die ze op zijn beurt doorstuurt naar de respectieve betalingsdienstaanbieders. De overdracht van gegevens aan Unzer is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract en de acceptatie van bestellingen van klanten. In het geval van beveiligde aankoop op factuur (waarvan het toegestane ordervolume door de aanbieder naar eigen goeddunken beperkt kan worden), is de aankoopprijs verschuldigd nadat de goederen geleverd en gefactureerd zijn. Een voorwaarde voor deze betalingsmethode is een succesvolle kredietcontrole door Unzer, waarna de koopprijsvordering aan Unzer wordt toegewezen en de verdere betalingsverwerking dus ook door Unzer wordt uitgevoerd. De aanbieder blijft echter het aanspreekpunt van de klant voor algemene vragen over het koopcontract. In het geval van de andere betaalmethoden vindt er geen overdracht aan Unzer plaats. Meer informatie over gegevensverwerking door Unzer vindt u in het privacybeleid https://nl.homepilot-smarthome.com/gegevensbescherming/

§7 Compensatie en retentierechten

De klant heeft het recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld of onbetwist zijn. De klant is alleen bevoegd om een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

§8 Eigendomsvoorbehoud

 1. De leverancier behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen voor tot aan de volledige betaling van alle vorderingen die uit het leveringscontract voortvloeien.
 2. De klant is verplicht, zolang het eigendom nog niet op hem is overgegaan, zorgvuldig met de koopwaar om te gaan. Zolang het eigendom nog niet op hem is overgegaan, moet de klant de leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen als het geleverde voorwerp door derden in beslag wordt genomen of aan andere ingrepen wordt blootgesteld. Een voorwaarde voor deze betalingsmethode is een succesvolle kredietcontrole door Unzer, waarna de koopprijsvordering aan Unzer wordt toegewezen en de verdere betalingsverwerking dus ook door Unzer wordt uitgevoerd. De aanbieder blijft echter het aanspreekpunt van de klant voor algemene vragen over het koopcontract. In het geval van de andere betaalmethoden vindt er geen overdracht aan Unzer plaats. Meer informatie over gegevensverwerking door Unzer vindt u in het privacybeleid (https://www.rademacher.de/datenschutz).

§9 Garantie en kennisgeving van defecten en reclamatie / reclamatie van de fabrikant

 1. Garantieclaims vervallen 24 maanden na levering van de goederen aan de klant. Na deze garantieperiode van 24 maanden vervallen alle aanspraken op schadevergoeding, ongeacht of deze gebaseerd zijn op een contract of op de wet.
 2. 2. Schadeclaims bestaan niet voor consumenten in het geval van schade die is ontstaan na de risico-overgang als gevolg van onjuiste of nalatige behandeling of als gevolg van overmatig gebruik door de klant.
 3. Een extra garantie bestaat voor de door de aanbieder geleverde goederen alleen als dit uitdrukkelijk in de gebruiksaanwijzing en/of op de productpagina van de webshop bij het betreffende artikel werd vermeld.
 4. Bij beveiligde aankoop op rekening (waarvan het toegestane ordervolume door de aanbieder naar eigen goeddunken kan worden beperkt) wordt de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. Voorwaarde voor deze betalingsmethode is een succesvolle kredietcontrole door Unzer, waarna de koopprijsvordering aan Unzer wordt toegewezen en de verdere betalingsverwerking dus ook door Unzer wordt uitgevoerd. De aanbieder blijft echter het aanspreekpunt van de klant voor algemene vragen over het koopcontract. In het geval van de andere betaalmethoden vindt er geen overdracht aan Unzer plaats. Meer informatie over gegevensverwerking door Unzer vindt u in het privacybeleid https://nl.homepilot-smarthome.com/gegevensbescherming/

§10 Herroepingsrecht van de consument

De klant heeft een herroepingsrecht als hij een consument is. Voor de voorwaarden en rechtsgevolgen van de herroeping wordt verwezen naar de herroepingsinstructie in de bijlage. In geval van herroeping draagt de klant de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

§11 Beperking van aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van aanbieder jegens klant wegens gebreken aan het gekochte artikel of een andere toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade aan het gekochte artikel zelf, dat wil zeggen reparatie of vervanging.
 2. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot schade aan andere artikelen dan het gekochte, bedrijfsschade, stagnatieschade, winstderving, verlies van kansen, gemiste besparingen en schade van derden. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van personen die niet de leiding hebben over het bedrijf.
 3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Aanbieder beperkt tot het bedrag van de schadevergoeding die onze verzekeraar in dit specifieke geval uitkeert.
 4. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien de klant een consument is en indien de beperking van aansprakelijkheid wettelijk verboden is.

 

§12 Verwijzing naar EU-platform voor geschillenbeslechting

De EU-Commissie biedt de mogelijkheid van online geschillenbeslechting op een door haar beheerd online platform. Dit platform is toegankelijk via de externe link https://ec.europa.eu/consumers/odr/. De contactgegevens van de aanbieder vindt u in het impressum. De aanbieder is niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure en biedt dit ook niet vrijwillig aan.

§13 Diversen

 1. Dit contract en de gehele relatie tussen de partijen zijn onderworpen aan de wetten van Nederland.
 2. Bij gebreke van een minnelijke schikking tussen de partijen kan de Klant de zaak in voorkomend geval voorleggen aan de relevante consumentenautoriteiten. Bij gebreke daarvan kan het geschil worden voorgelegd aan de wettelijk bevoegde rechtbanken.

3 Alle afspraken die tussen de partijen worden gemaakt ter uitvoering van dit contract worden schriftelijk vastgelegd in dit contract.

 1. In het geval dat bepalingen in deze overeenkomst, of later toegevoegd, geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden om andere redenen dan die welke zijn uiteengezet in de bepalingen over algemene voorwaarden in artikel 6:236 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, blijft de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst onaangetast. In plaats van de effectieve of niet-afdwingbare bepaling geldt dan een passende bepaling die, voor zover juridisch mogelijk, de economische bedoeling en het doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Dit geldt ook in het geval van hiaten.

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen (DELTA DORE RADEMACHER GmbH, Buschkamp 7, D-46414 Rhede/Westfalen, e-mail: service@rademacher.de, Tel.: +49 2872 933-283, Fax: +49 2872 933-253) van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijv. mondeling of schriftelijk per brief, fax of e-mail per post). Hiervoor kunt u het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de gunstigste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling kunnen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt. U moet de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.